• bip
  • epuap
  • logo ue

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Anna Korkowska
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii
Z-ca Kierownika Oddziału
lek. med. Tomasz Oleszczuk
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii
Pielęgniarka Koordynująca
Maria Gęborys
specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 437

Pracownik administracyjny:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 396

Personel

Aleksandra Pałyga
mgr psychologii

tel. 696 606 265
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Marek
lic. terapii zajęciowej
Agnieszka Syrtów
lic. fizjoterapii

Pliki do pobrania

Wymagane dokumenty do przyjęcia pacjenta

    1.    Wniosek o przyjęcie do ZOL (formularz SP ZOZ)
    2.    Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
    3.    Skierowanie do ZOL
    4.    Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
    5.    Karta oceny pacjenta kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel
    6.    Kserokopia aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia (ZUS, KRUS lub inne)
    7.    Kserokopie kart informacyjnych z ostatnich hospitalizacji
    8.    Aktualne wyniki badań
    9.    Do wglądu: dowód osobisty, legitymacja emeryta/rencisty
    10.  Rachunek bankowy (konto) pacjenta (potwierdzony)

Dokumentacja wymagana do przyjęcia pacjenta do ZOL dostępna jest u Pielęgniarki Koordynującej Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego oraz na stronie internetowej szpitala.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pielęgniarki koordynującej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Dodatkowe informacje

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, 9-cio łóżkowym, usytuowanym na parterze w budynku nr „9” (tj. w części oddziału wewnętrznego z profilem geriatrycznym), w którym opieka nad pacjentami jest realizowana w oparciu o Kartę Praw Pacjenta, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi i sanitarno- epidemiologicznymi.

Celem pobytu w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja, usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego są przyjmowani pacjenci, wymagający ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel), otrzymali 40 punktów lub mniej.

O miejsce w ZOL nie mogą ubiegać się osoby, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zgodę na przyjęcie pacjenta do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Przyjęcia pacjentów do ZOL odbywają się po dokonaniu kwalifikacji wg kolejności zgłoszenia. Zasada ta nie dotyczy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia, pacjent informowany jest telefonicznie. Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ustala z pacjentem lub jego opiekunem telefonicznie kierownik lub pielęgniarka koordynująca ZOL.

Oddział chirurgiczny

Personel pracujący w ZOL posiada wysokie kwalifikacje do sprawowania kompleksowej opieki nad przewlekle chorymi. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. Ponadto zatrudnieni są fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog oraz opiekunowie medyczni.

W ramach pobytu zapewniamy również konsultacje specjalistyczne, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, pacjent wymagający hospitalizacji będzie przebywał w oddziale szpitalnym. Podczas leczenia w oddziale szpitalnym, pacjent ma zagwarantowany powrót do ZOL do 15 dni hospitalizacji, bez konieczności ponownego składania wniosku.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym finansowany jest przez NFZ i pacjenta, który ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty miesięcznej dokonywanej przez pacjenta wynosi 250% najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Opłata miesięczna ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy.