• bip
 • epuap
 • logo ue
Dla Pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Opublikowano: 29 marzec 2024

INFORMUJĘ O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH

W 2003 ROKU

W dniach 01.04.2024-30.04.2024 osoby zainteresowane odbiorem oryginału historii chorób z 2003 roku mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentacji medycznej.

Wniosek należy złożyć:

 1. osobiście
 1. listownie na adres

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1

22-600 Tomaszów Lubelski

Wnioskowana dokumentacja medyczna zostanie przesłana na adres podany we wniosku.

Podstawa prawna:

art. 29 ust.2 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

§ 75 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 DOKUMENTACJA MEDYCZNA UDOSTĘPNIANA JEST: 

 • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), 
 • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu, 
 • Rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego, 
 • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.), 
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu dołączanym do dokumentacji medycznej jako oświadczenie, 

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona wyłącznie: 

 • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; 
 • osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia - w przypadku sporu o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wyraża sąd. 

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w jednostkach i komórkach organizacyjnych SP ZOZ Tomaszów Lubelski w obecności pracownika SPZOZ Tomaszów Lubelski. Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej jak i prowadzonej w formie elektronicznej; 
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii z dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych; 
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Kserokopię oryginału pozostawia się w dokumentacji SP ZOZ, 
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
 • na informatycznym nośniku danych. 

OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o 
udostępnienie dokumentacji medycznej”. Wnioski można również pobrać ze strony internetowej www.szpital-tomaszow.pl 

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku:

 • w sekretariacie SP ZOZ Tomaszów Lubelski w godz. 7:30 – 15:00 lub przesłać na adres: SP ZOZ Tomaszów Lubelski ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, 
 • w Dziale Kontraktowania, Analiz i Nadzoru Nad Realizacją Świadczeń Medycznych w godz. 7:30 – 15:00

Dokumentacja medyczna wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. 
Odbiór kopii dokumentacji medycznej w godz. 7:30 – 15:00, od poniedziałku do piątku  w Dziale Kontraktowania, Analiz i Nadzoru Nad Realizacją Świadczeń Medycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 664 44 11 wew. 343

Do pobrania:

Znajdź nas na Facebooku