• bip
  • epuap
  • logo ue
O Szpitalu

Szpital w Tomaszowie Lubelskim- wczoraj, dziś i jutro.

Opublikowano: 08 luty 2023

W 2022  roku minęła 110 rocznica utworzenia Szpitala w Tomaszowie Lubelskim.

Początki inicjatywy powołania szpitala sięgają 1910 roku, w czasie, gdy Polska była państwem pod panowaniem zaborców. W roku 1912, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, wybudowano szpital na 12 łóżek, którego pierwszym dyrektorem był dr Feliks Zawadzki.

W czasie I wojny światowej, podczas okupacji austriackiej powiększono szpital do 25 łóżek.

Fot. Dr Feliks Zawadzki- pierwszy dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim.
Fot. Dr Feliks Zawadzki- pierwszy dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim.
Fot. Pierwszy budynek szpitala w Tomaszowie Lubelskim
Fot. Pierwszy budynek szpitala w Tomaszowie Lubelskim.

Na przestrzeni upływających lat, już po odzyskaniu niepodległości, szpital powiększał liczbę łóżek, które służyły mieszkańcom powiatu tomaszowskiego - w roku 1927 powiększono bazę łóżkową do 50 łóżek, w 1931 roku szpital liczył 62 łóżka. Szpital w owym czasie zatrudniał dwóch lekarzy, 3 pielęgniarki, 6 sióstr zakonnych i 8 osób personelu niższego.

W roku 1927 przybył do Tomaszowa Lubelskiego, z nieodległego Lwowa dr Janusz Peter, chirurg i anatomopatolog, który wcześniej pracował w Uniwersytecie Lwowskim.

Fot. dr Janusz Peter
Fot. dr Janusz Peter
Fot. Personel szpitala w roku 1930
Fot. Personel szpitala w roku 1930

Wraz z przybyciem do Tomaszowa Lubelskiego dr Janusza Petera rozpoczął się dynamiczny okres rozwoju placówki. W roku 1939 wykonano gruntowny remont oddziału gruźliczego, wykończono pralnię, kuchnię i zbudowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną. Dynamiczny rozwój szpitala w czasie zarządzania przez doktora Janusza Petera skutkował zwiększeniem liczby łóżek do 200, już w roku 1943. Zapewne wynikało to z potrzeb wojennych, ale również konieczności sprawowania opieki nad chorymi chorującymi na choroby zakaźne, które w czasie wojny dziesiątkowały ludność powiatu. W owym czasie zatrudnionych było 4 lekarzy i 3 studentów medycyny.

Po zakończeniu wojennej zawieruchy, w roku 1948, z inicjatywy dr Janusza Petera, dyrektora szpitala, ale też zapalonego regionalisty i artysty powstał Komitet Rozbudowy Szpitala.

W efekcie jego starań w roku 1950 szpital liczył 260 łóżek i zatrudniał 7 lekarzy.

W latach 1953-1954 szpital nadal powiększał bazę łóżek szpitalnych do 320, zwiększając zatrudnienie lekarzy.

Fot. W owym czasie transportowano już pacjentów szpitala samolotami.
Fot. W owym czasie transportowano już pacjentów szpitala samolotami.

Pod koniec lat pięćdziesiątych szpital liczył 450 łóżek i był jednym z największych szpitali powiatowych w Polsce. W dalszej historii rozwoju szpitala stał się on zamiejscowym ośrodkiem badawczym Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

W roku 1963 roku po wieloletniej, owocnej pracy na rzecz szpitala i powiatu tomaszowskiego odszedł na wieczny dyżur doktor Janusz Peter, człowiek niezwykły, potrafiący połączyć wielką pasję zawodową i kompetencje oraz działalność na rzecz rozwoju powiatu i poprawy stanu zdrowia mieszkańców, ale też prawdziwy człowiek renesansu. W historii powiatu z cała pewnością zapisał się złotymi zgłoskami. Jego pamięć jest wciąż żywa zarówno wśród mieszkańców powiatu, jak i pracowników szpitala.

Fot. dr Janusz Peter
Fot. dr Janusz Peter
Fot. Budynek główny szpitala.
Fot. Budynek główny szpitala.

W 1972 roku, w czasie, gdy szpital liczył 500 łóżek i 10 oddziałów szpitalnych powstał na mocy zmian organizacyjnych Zespół Opieki Zdrowotnej. Dzieło dr Janusza Petera miało swoją kontynuację. Szpital stopniowo powiększał swój potencjał i w dalszym ciągu pojawiały się kolejne oddziały. Był to efekt kontynuacji myśli jego twórcy. Kolejnym dyrektorem został dr Jan Żukowski, który piastował swoją funkcję w latach 1963 do 1975 r. W tym czasie Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał w swojej strukturze również gabinety stomatologiczne, gabinety higieny szkolnej, wiejskie ośrodki zdrowia, czy pogotowia ratunkowego.

Wraz z odejściem dr Jana Żukowskiego, w roku 1975, funkcję dyrektora pełnił dr Wiktor Tadeusz Oleszczuk.

Fot. Dyrektora dr Tadeusz Oleszczuk
Fot. Dyrektor dr Tadeusz Oleszczuk

Kolejne lata historii szpitala, aż do chwili obecnej to niegasnące przesłanie, które pozostawił swoim wychowankom Twórca nowoczesnego szpitalnictwa, dr Janusz Peter. Idea rozwoju szpitala położonego najbliżej pacjenta, w którym w atmosferze jak najlepszej opieki nad mieszkańcami naszego powiatu jest wciąż żywa i stanowi codzienną motywację do działania na rzecz wspólnego dobra jakim jest posiadanie właściwej ochrony zdrowia.

Sukcesorami tej idei byli w kolejnych latach dyr. Andrzej Kaczor, a obecnie z wielkim zaangażowaniem rolę tę pełni dyr. Dariusz Gałecki.

Wśród osiągnięć inwestycyjnych ostatnich 30 lat rozwoju szpitala należy wymienić powstanie nowego pawilonu dla oddziału neurologii i leczenia padaczek oraz gruźlicy i chorób płuc, powstanie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz częściowa termomodernizacja budynków szpitala i powstanie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Fot. Oddział Pulmonologii i Oddział Neurologii i Leczenia Padaczek.
Fot. Oddział Pulmonologii i Oddział Neurologii i Leczenia Padaczek.
Fot. Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fot. Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, jako kontynuator tradycji, którą zapoczątkował dr Janusz Peter działalność swoją opiera na podstawowej zasadzie służby choremu człowiekowi. Od wielu lat stara się wypracowywać koncepcję rozwoju jakości świadczonych usług, czego odzwierciedleniem jest przyznanie prestiżowego tytułu Szpitala Akredytowanego, a przewodnim mottem pracowników jest „Salus aegroti suprema lex esto”.

W myśl podstawowego założenia, które kieruje dalszym rozwojem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim jest stworzenie jak najlepszych warunków leczenia pacjentów  i jego dalszy rozwój.

Fot. Szpital anno 2022.
Fot. Szpital anno 2022.

Obecnie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim kieruje dyr. Dariusz Gałecki, menadżer w pełni rozumiejący  konieczność dalszego rozwoju szpitala, szczególnie na rynku rozwijających się usług medycznych i zwiększającej się konkurencji pomiędzy placówkami ochrony zdrowia.

Dzisiejszy szpital to 274 łóżka dla pacjentów leczonych w tutejszej placówce, rozmieszczonych w 15 oddziałach szpitalnych. Upływ czasu i koncepcja rozwoju wymusza podjęcie działań, które dostosują jednostkę do aktualnych wymagań stawianych szpitalom, a naszym pacjentom da zwiększenie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb zdrowotnych. Rozumiejąc ten podstawowy kierunek, szpital w Tomaszowie Lubelskim podejmuje inicjatywy, które poprawią możliwości jak najlepszego udzielania świadczeń zdrowotnych dla naszych mieszkańców. Okres pandemii uwypuklił rozmiary potrzeb. Z Agencji Rezerw Strategicznych, dzięki polityce prowadzonej centralnie, szpital został doposażony w dużą ilość sprzętu medycznego.

Otrzymaliśmy respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, szereg zabezpieczeń przeciwepidemicznych. Sprzęt ten pozostał na wyposażeniu szpitala i istotnie wzmocnił możliwości leczenia pacjentów szpitala. Powstał Centralny Bank Sprzętu Medycznego.
W 2022 roku dokonano zakupów sprzętu medycznego, zastępując zużyte w znacznym stopniu dotychczasowe wyposażenie. Szpital zakupił m.in. respiratory dla noworodków, myjnie endoskopowe, oddziały szpitalne wyposażono w nowoczesne łóżka dla pacjentów. Zakupiony został nowoczesny stół operacyjny dla Oddziału Chirurgii, czy też nowoczesne wyposażenie dla sal operacyjnych. Szpital aktywnie współpracuje z fundacją Ronalda McDonalda, Stowarzyszeniem Menadżerów Opieki Zdrowotnej Stomoz i in. Istotną rolę w działalności szpitala odgrywają również relacje transgraniczne. Obecnie planowany jest udział szpitala
w programie transgranicznym Polska-Ukraina. W rozwoju szpitala istotny wkład odegrały programy z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W roku 2022, na fali zwiększających się potrzeb społecznych powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który swoją działalnością obejmuje pacjentów wymagających wzmożonej opieki pielęgnacyjnej i leczniczej, którzy nie wymagają już opieki przez inne oddziały szpitalne.

Biorąc pod uwagę konieczność stałego rozwoju oraz z potrzeby dostosowania warunków leczenia do aktualnych wymagań organizacyjnych i potrzeb zdrowotnych istnieje pilna potrzeba rozbudowy szpitala. Powstała konieczność wybudowania nowego pawilonu szpitalnego na potrzeby oddziałów zabiegowych szpitala, w których miejsce znajdą oddziały chirurgii ogólnej i urazowej, położniczo-ginekologiczny z traktem porodowym, centralny blok operacyjny szpitala, pracownie endoskopii, oddział intensywnej terapii i oddział noworodkowy.

Wciąż żywa jest idea rozwoju kardiologii w zakresie leczenia endowaskularnego ( koronarografia ), czy też powstania na bazie posiadanych pawilonów szpitalnych- oddziału rehabilitacji.

Stale rosnące wymagania ekologiczne nakazują wdrożenie rozwiązań chroniących środowisko naturalne człowieka. W myśl tej idei powstaje koncepcja transformacji energetycznej szpitala i konieczności przekształcenia zaopatrzenia w energię z odnawialnych źródeł ekologicznych. Wzorem dla rozwiązań jest program „Zielony Szpital” patronowany przez WHO ( Światową Organizację Zdrowia ).

projekt1

projekt1

projekt1

projekt1

Elementy te tworzą strategię rozwoju naszej placówki na najbliższe lata i są odzwierciedleniem i kontynuacją myśli i dzieła dr Janusza Petera, którego 60 rocznicę śmierci obchodzimy w roku 2023.

Znajdź nas na Facebooku