• bip
  • epuap
  • logo ue
Dla Pacjenta

Zasady odwiedzin pacjentów

Opublikowano: 14 luty 2023

Szanowni Państwo
To naturalne, że troszczymy się o bliską nam osobę, której stan zdrowia wymaga specjalistycznej opieki poza domem. Podczas odwiedzin ważne jest aby uszanować intymność pozostałych pacjentów oraz umożliwić im wypoczynek. Prawo do odwiedzin jednego pacjenta nie może wpływać na prawo do poszanowania godności drugiego pacjenta. Prosimy zatem, aby zachować ciszę, nie przychodzić licznymi grupami, przypilnować aby dzieci zrozumiały w jakiej sytuacji się znalazły.
Nie wyznaczono konkretnych godzin, w jakich można odwiedzać bliską osobę. 

Uprawnienia osób odwiedzających:

1. Osoby odwiedzające mają prawo udzielenia pomocy chorym w zakresie uzgodnionym z personelem Oddziału.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne, rodzaj i ilość przynoszonych produktów żywnościowych powinna być ustalona z personelem Oddziału.
3. Osoby odwiedzające mają prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, o ile pacjent wskazał te osoby jako upoważnione do udzielania informacji o jego stanie zdrowia; Jeśli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na uzyskanie takiego upoważnienia, wówczas informacji udziela się przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi faktycznemu lub osobie bliskiej;
4. Osoby odwiedzające mają prawo do obecności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (dotyczy osób bliskich) – na życzenie pacjenta, w sytuacji braku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego i gdy nie zagraża to bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjenta;
5. Osoby odwiedzające mają prawo do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;


Obowiązki osób odwiedzających:

1. Opuszczania sali chorych podczas obchodów lekarskich i czynności leczniczopielęgnacyjnych przy pacjencie oraz w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjenta,
2. Zachowania się w sposób kulturalny i nieuciążliwy dla odwiedzającego oraz innych pacjentów,
3. Przestrzegania ciszy nocnej (w godzinach 2200 - 600),
4. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny, przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu,
5. Stosowania się do poleceń personelu szpitala,
6. Poszanowania mienia szpitala,
7. Korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających – ogólnodostępnych.


W Szpitalu obowiązuje zakaz:

1. Odwiedzin przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
2. Odwiedzin przez osoby wykazujące objawy infekcji,
3. Przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
4. Oddalania się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
5. Siadania na łóżkach pacjentów (należy korzystać z krzeseł, taboretów),
6. Wprowadzania/przynoszenia zwierząt;
7. Filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez ich zgody,
8. Przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu pacjentów lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
9. Manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach,
10. Używania urządzeń elektrycznych na salach chorych, np. grzałek, czajników elektrycznych.
11. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń personelu medycznego mogą być poproszone o opuszczenie szpitala.

Do pobrania:

pdf

Zasady odwiedzin

Rozmiar: 186.69 kb

Znajdź nas na Facebooku