• bip
 • epuap
 • logo ue

Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Krzysztof Dąbrowski
specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista medycyny ratunkowej
Zastępca Kierownika
lek. med. Kinga Gajewska
specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Jolanta Sidor
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kierownik Oddziału:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 336

Pielęgniarka koordynująca:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 423

Gabinety lekarskie:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 420, 474

Dyżurki pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 306, 429

Transporty sanitarne:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 476
tel.: 84 664 37 55

SKYPE: link

Zakres działalności

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2019 r. w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Aleje Grunwaldzkie 1. W okresie poprzedzającym, w latach 2003-2013 w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim działał Szpitalny Oddział Ratunkowy, który został utworzony na mocy trójstronnej umowy z Ministerstwem Zdrowia, Starostwem Powiatowym oraz Dyrektorem SP ZOZ. 31-12-2012 r. nastąpiło rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na mocy porozumienia stron w zakresie świadczenia usług medycznych w SOR oraz jednoczesne zakontraktowanie świadczeń pomocy doraźnej na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie Izby Przyjęć, która funkcjonowała w latach 2013-2018.

Obecny SOR został utworzony w wyniku realizacji projektu „ Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej Izby Przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego”. Projekt obejmował również zakup nowoczesnego tomografu komputerowego oraz rozbudowę garaży dla zespołów ratownictwa medycznego. Ordynatorem Oddziału w latach 2003-2013 był lek. med. Dionizy Hałasa medycyny ratunkowej, specjalista chirurg. Od 2019 r. nowym oddziałem również kierował lek. med. Dionizy Hałasa, a funkcję zastępcy Kierownika pełnił lek. med. Andrzej Romanowicz specjalista otolaryngolog. Od 15 czerwca 2022 roku kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest lek. med. Krzysztof Dąbrowski specjalista medycyny ratunkowej oraz specjalista chirurgii dziecięcej, zastępcą lek. med. Kinga Gajewska specjalista chorób wewnętrznych. SOR zatrudnia 61 osób, w tym 14 lekarzy - 2 specjalistów medycyny ratunkowej, 4 specjalistów z zakresu chirurgii i 1 specjalista chirurgii dziecięcej, 26 pielęgniarek - 3 specjalistki pielęgniarstwa ratunkowego i 4 specjalistki pielęgniarstwa chirurgicznego, 3 ratowników medycznych, 10 sanitariuszy i 9 pracowników sekcji utrzymania czystości.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada 3 stanowiska w tym 2 stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe i 1 stanowisko terapii natychmiastowej oraz 6 łóżek, w tym 2 łóżka wstępnej intensywnej terapii i 4 łóżka obserwacyjne. SOR obejmuje swoim działaniem ponad 85 tys. populacji powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych. Możliwości kadrowe i diagnostyczne Oddziału, pozwalają na pełne leczenie pacjentów będących w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Szczególne cechy tych działań to podtrzymanie i ustabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybka identyfikacja przyczyny nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego dalszych skutków i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia zagrożonego pacjenta. Ponadto, przyjmowanie pacjentów kierowanych na oddziały szpitalne w trybie nagłym, udzielenie im doraźnej pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oddział chirurgiczny

Oddział posiada możliwości całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, ultrasonograficznej, endoskopowej i radiologicznej, w tym tomografii komputerowej. W skład Oddziału wchodzą obszary: segregacji, rejestracji i przyjęć, konsultacyjny, resuscytacyjno – zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacyjny i obszar zaplecza administracyjno-gospodarczego. Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada łączność ze wszystkimi służbami ratowniczymi oraz całodobowe lądowisko dla śmigłowców sanitarnych.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje klasyczna kolejka wynikająca z kolejności zgłoszeń, a jedynym kryterium wyboru pierwszeństwa jest stan kliniczny zgłaszającego się pacjenta. Pacjenci zarówno dowiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego jak i zgłaszający się samodzielnie (ze skierowaniem od lekarza POZ lub bez skierowania), poddawani są wstępnej ocenie stanu zdrowia przez wykwalifikowany personel na podstawie parametrów klinicznych, a następnie zakwalifikowani do odpowiedniej grupy.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przeprowadzana jest segregacja medyczna przez pielęgniarkę systemu , ratownika medycznego lub lekarza systemu, w wyniku której pacjent jest przydzielony do jednej z pięciu” kategorii pilności”:

►kolor czerwony- oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem

►kolor pomarańczowy – oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

►kolor żółty – oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut

►kolor zielony- oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

►kolor niebieski- oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Pacjenci SOR pozostają pod opieką pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub lekarza systemu i są poddawani ocenie stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego pacjenta dokonywana jest nie rzadziej niż co 90minut a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej. Szpital określił 12 godzin jako maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitalnych, 6 godzin jako maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji o odmowie przyjęcia do oddziału szpitalnego osoby nie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz 1 godzinę jako maksymalny czas na podjęcie przez lekarza / lekarza dyżurnego oddziału szpitalnego decyzji o przyjęciu pacjenta na dany oddział.

Zasady kierowania osób z SOR Tomaszów Lubelski, którym przydzielono kategorie pilności oznaczonej kolorem zielonym i niebieskim do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 1. Po zgłoszeniu się do SOR i zarejestrowaniu, Pacjent poddawany jest przez personel medyczny wstępnej ocenie stanu zdrowia (tzw. Triage).
 2. Wykonany wywiad i (podstawowe) badania pozwalają nadać Pacjentowi jedną z pięciu kategorii pilności:

  ►czerwoną ►pomarańczową  ►żółtą  ►zieloną  ►niebieską

  Poszczególne kolory oznaczają stopień pilności udzielenia pomocy medycznej oraz maksymalny, przewidywany czas oczekiwania pacjenta na pierwszy kontakt z lekarzem.

 3. Osoby, które w wyniku dokonanej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub kolorem niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do:

  ►► Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w dni powszednie w godzinach 08.00 -18.00 lub

  ►► na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanej na terenie naszego Szpitala, obok SOR - w dni powszednie w godzinach 18.00 8.00, natomiast w soboty, niedziele i święta - całodobowo.

 4. Skierowanie Pacjenta do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej dokonywane jest przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Osoby oczekujące w SOR pozostają pod opieka personelu medycznego, a w razie konieczności poddawane są ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.

Liczba łóżek w Oddziale: 6